จากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นตลอดเวลา เรายังเปิดรับ Business Partner ที่มี Solution เป็นของตัวเอง พัฒนาและสามารถดูแลรักษาระบบได้ในระยะยาว โดยเรามุ่งกลุ่มลูกค้าใน Segment ต่างๆ ดังนี้ 

กลุ่มการศึกษา

    เน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 

กลุ่มระบบงานภาครัฐ

    ในภาครัฐยังมีความต้องการในระบบเพื่อตอบโจทย์ Thailand4.0 ไม่ว่าจะเป็น Smart CITY, IOT หรืองานที่เปลี่ยนระบบการทำงานเป็นดิจิทัล มากขึ้น

กลุ่มงานบริการ

    ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการระบบที่สามารถติดตามการให้บริการของพนักงานไม่ว่าจะเป็น ช่าง, รปภ หรือ แม่บ้าน เพื่อทำให้การบริหารงานของบริษัทเหล่านั้นสามารถให้บริการได้ตาม SLA ที่ตกลงไว้กับลูกค้าได้

กลุ่มโรงงาน

    ในกลุ่มงานประเภท IOT และการเพิ่ม Efficiency ของโรงงานและ BackOffice ของโรงงาน

กลุ่มงานเกษตร

    Smart Farming ยังเป็น Solution ที่สามารถเปิดตลาดได้อย่างต่อเนื่องเพราะหนึ่งในทิศทางของคนรุ่นใหม่คือการหันไปพัฒนาการเกษตรและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลผลิต ดังนั้นนอกจาก IOT ที่จะสามารถใช้จัดการการเพาะปลูกได้แล้ว ระบบที่ใช้จัดการผลผลิดและการติดตามผลิตผลในการออกตลาดก็ยังเป็นระบบที่ลูกค้ากลุ่มนั้นมองหาอีกด้วย

กลุ่มงานขนส่ง

    GPS Tracking ถือเป็นพื้นฐานหรือเรียกว่าปฐมบทของ IOT ก็ว่าได้แต่ในอนาคต Censor ที่สามารถรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนั้น และการรับส่งข้อมูล 3G|4G|5G, WIFI, LORA ที่เปิดมากขึ้นสามารถส่งข้อมูลในปริมาณมากได้เร็วขึ้น จึงทำให้กลุ่มงานขนส่งเปลี่ยนไปอย่างมาก และกลายเป็นระบบหลักของระบบอื่นๆโดยรอบเช่น Supply Chain Management หรือเชื่อมไปถึง ERP ได้เลย 

เรายังเปิดรับ Solution ที่น่าสนใจอื่นๆนอกจากกลุ่มงานต่างๆที่กล่าวมา

ถ้าคุณมี Solution เราพร้อมที่จะทำตลาดร่วมกัน